Design&hosting BIAnet    
 
Добре дошли!
   
Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
/БКИХСБ /
е сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ. Осъществява дейност в частна полза на своите членове. Учредена е на 05.02.1992 год и съдебно регистрирана на 02.06.1993 год. Седалището й е в гр.София, ул. “Сребърна “ № 21, пощ. код 1407>>
АКТУАЛНО

Във връзка с прилагането на Утвърден Стандарт “България” за основните видове хляб, БКИХСБ уведомява всички хлебопроизводители, че могат да закупят запазената марка на стандарта от офиса на Камарата, гр. София, бул. “България” 110, офис 7А.
Лице за контакт – Кольо Колев, тел: 0886 856 099


ПРОЦЕДУРА

за получаване на право на производство на хляб по Утвърден Стандарт “България”

1. Молба свободен текст до Директора на Областната Дирекция по Безопасност на храни (ОДБХ).
2. В срок от 7 работни дни назначена комисия извършва проверка на място.
3. Директорът на Областната Дирекция по Безопасност на храни изпраща писмо-уведомление на одобрения производител.
4. Одобреният производител закупува правото на ползване на запазената марка на Утвърдения стандарт от браншовата организация.
 
 
 
 
Адрес: гр.София 1618, бул. „България” 110, офис 7А, тел: 0886 856 099
e-mail: bread_industrial@abv.bg